Webshop catalogus

Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

 

In deze voorwaarden wordt verstaan:

  • de ondernemer: Juwelier Vande Velde.
  • de klant: de natuurlijke persoon die handelt met de ondernemer.

 

 

2. VOORWAARDEN 

 

Alle prijzen zijn onderhavig aan de actuele goud en - wisselkoersen, en kunnen wijzigen zonder voorafgaande vermeldingen.

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en/of offerte tussen de ondernemer en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

 

De ondernemer behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn de geplubliceerde voorwaarden op datum van de aankoop.

 

 

3. OVEREENKOMST 

 

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de bestelling heeft betaald en de ondernemer de klant het order per e-mail heeft bevestigd. Zolang de ontvangst van het order niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

 

4. PRODUCTPRIJS 

 

Alle prijzen zijn onderhavig aan de actuele goud- en wisselkoersen, en kunnen wijzigen zonder voorafgaande melding.

De prijzen van de aangeboden producten zijn in Euro en inclusief BTW.

 

 

 

5. BETALINGEN EN BETALINGSWIJZE

 

Alle bestellingen worden geleverd na overschrijving.

 

 

6. GESCHILLEN

 

Alle geschillen met betrekking tot een verkoopcontract vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement, te Oudenaarde, waarbij het Belgisch Recht exclusief toepasbaar is.

 

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan Het Europees platvorm.

 

Hierbij de link van het adres van het Europees platform voor de beslechting van geschillen omtrent overeenkomsten die online worden gesloten tussen een consument en een onderneming, gevestigd in Europa, voor zowel nationale als grensoverschrijdende overeenkomsten. Dit platform is operationeel sinds 15.02.2016. Ziehier de link naar de URL van het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL

 

Het doel van dit platform is de consument procedures van minnelijke geschillenregeling voor te stellen die worden aangeboden door gekwalificeerde entiteiten voor de behandeling van geschillen tussen consumenten en ondernemingen uit de Europese Unie. Als u betrokken bent bij een aanvraag tot onlinegeschillenbeslechting via dit platform of als u een dergelijke aanvraag wilt indienen, kunt u hulp vinden bij het ODR-contactpunt (online dispute resolution) dat vermeld staat op het platform.

 

 

7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

De ondernemer kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van het aankoopcontract in geval van overmacht zoals bepaald door het gerecht, en in het geval van een tekortkoming of fout van de klant of wegens een onvoorspelbaar en onomkeerbaar feit gepleegd door een derde ten opzicht van het contract.

De ondernemer is niet verantwoordelijk voor schade of andere consequenties veroorzaakt als gevolg van het foutieve gebruik van het aangekochte product en of producten.

Alle foto's, ter beschikking gestelde informatie en teksten zijn zo nauwkeurig en volledig mogelijk weergegeven. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde foto's, informatie en teksten. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de ondernemer de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De ondernemer kan eventueel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien het door de ondernemer geleverde product en of producten een gebrek vertoont, is de ondernemer zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de aankoopsom.

 

 

8. KLACHTEN

 

Elke klacht, van welke aard ook, kan slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde product en/of producten, of indien dit onmogelijk is, tot terugbetaling van maximaal de aankoopsom van het destreffende product.

 

 

9. INTELLECTUELE EIGENDOM

 

De totale inhoud van de website "www.juwelen-vandevelde.be", zijnde foto's, teksten, merken e.a., is het exclusief bezit van de BVBA. Voor elk gedeeltelijke of volledige reproductie van de inhoud, via om het even welk kanaal, moet schriftelijk toestemming worden aangevraagd aan de BVBA, op straffe van vervolging.

 

 

10. EIGENAAR

 

Juwelier Vande Velde

Markt 14
9700 Oudenaarde
België

T: +32 (0)55 31 15 48
E:  

Volg ons op Facebook Volg ons op Instagram
© 2024 Juwelier Vande Velde. Alle rechten voorbehouden. Alle prijzen zijn incl. BTW.